Polityka prywatności

Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria – OWP Sp. z o.o. mając na względzie zasadę szczególnej ostrożności oraz pragnąc zachować wszelkie środki przewidziane prawem dla ochrony Państwa danych osobowych stosuje przy ich przetwarzaniu zarówno przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jak i przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Poniżej prezentujemy zasady, według których pozyskujemy i przechowujemy Państwa dane, wskazujemy prawa jakie Państwu przysługują, a także podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I NA CZYM POLEGA ICH PRZETWARZANIE?

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi są więc m.in. imię i nazwisko, numer PESEL/ NIP, numer telefonu, adres e- mail czy adres IP, bądź informacje umożliwiające Państwa lokalizację. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami RODO ochrona danych osobowych dotyczy jedynie osób fizycznych i nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Za przetwarzanie można wobec powyższego uznać każdą czynność wykonywaną na danych osobowych lub zestawach danych osobowych m.in. zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, wszelkiego rodzaju udostępnianie, jak również usuwanie lub niszczenie.

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: KANCELARIA – OWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 7010992774, wpis do KRS 0000853329; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, uwagi, bądź wnioski w zakresie danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych wysyłając list na ww. adres lub pod adresem e-mail: kancelaria@kancelariaowp.pl.

SKĄD CZERPIEMY INFORMACJE O PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od Państwa, w czasie kontaktu z nami, przy odkupie wierzytelności, bądź też świadczeniu usług na Państwa rzecz. Innym źródłem pozyskiwania Państwa danych są informacje uzyskiwane od osób trzecich podczas realizacji zawartej z Państwem umowy np. od towarzystw ubezpieczeniowych, Państwa kontrahentów, innych podmiotów wskazywanych przez Państwa bądź biorących udział w realizacji zawieranej z Państwem umowy, zawarte w takich dokumentach jak m.in. akta spraw, zawarte umowy itp. Jeśli korzystacie Państwo z naszych serwisów internetowych, zbieramy również informacje o Państwa aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Państwa działaniach. Ponadto Państwa dane możemy uzyskać bezpośrednio od osób z Państwa organizacji (np. poprzez wskazanie tych danych w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są na podstawie przesłanek i w następujących celach oraz przez wskazany okres czasu:

 • kontaktu i wstępnej oceny przedmiotu następczo zawieranej umowy np. oszacowania ewentualnego roszczenia, wierzytelności, wstępnej analizy Państwa sprawy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; dane te będą przetwarzane do czasu podjęcia przez Państwa decyzji o nawiązaniu współpracy bądź podpisania umowy, po upływie tego okresu, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, nie dłużej jednak niż 5 lat;
 • wykonania Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane te będą przetwarzane w celu i przez okres realizacji umowy;
 • wypełniania obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze- wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych aktów prawnych– na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO; dane te będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
 • ustalania roszczeń, wierzytelności bądź innych przedmiotów umowy oraz ich dochodzenia lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron w przypadku takich ustaleń między stronami– na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane te będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które stanowią podstawę tego przetwarzania- głównie związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z Umowy, w której dane osobowe zostały zgromadzone;
 • marketingu usług Administratora oraz jego partnerów z wykorzystaniem do tego środków komunikacji, w tym adresu e-mail i numeru telefonu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F i art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych, realizacja Umowy może się stać niemożliwa. Podanie danych jest niezbędne dla wykonania Umowy. Zastrzegamy również, iż dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy okres niż wskazano powyżej jeśli będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Kancelaria – OWP Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych z Państwem umów oraz gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi. W takich przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi produktów lub usług, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy. 

W szczególności przetwarzamy więc następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, nazwę firmy
 • numer PESEL/ NIP,
 • adres e-mail, numer telefonu,
 • adres zamieszkania/ siedziby, adres korespondencyjny,
 • informacje o szkodzie i przebiegu jej likwidacji, w tym zwłaszcza numer szkody, informacje o przedmiocie ubezpieczenia, uszkodzenia, w tym zwłaszcza numeru rejestracyjnego, numeru VIN, numeru fabrycznego oraz innych informacji wynikających z dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • informacje o wierzytelności- jej wysokości, źródle podstawy, terminów wymagalności, innych istotnych informacji w zakresie dochodzenia bądź odkupu wierzytelności, danych kontrahenta, w tym w zakresie jego majątku, sposobach zabezpieczenia roszczenia,
 • informacje o Państwa sytuacji prawnej i faktycznej, Państwa potrzebach, problemach, sugestiach, itp. zgłaszanych w celu realizacji zawieranej z Państwem umowy,
 • historię Państwa komunikacji z nami,
 • informacje o źródłach pozyskania Państwa danych,
 • Państwa reklamacje, opinie, informacje zawarte w korespondencji lub w trakcie rozmowy z Państwem,
 • udzielone przez Państwa zgody,
 • historię korzystania z naszych usług (w tym w jakich sprawach Państwa reprezentowaliśmy)
 • nazwę Państwa banku i numer rachunku bankowego, jeśli zapłaty za roszczenie dokonaliśmy na ten rachunek,
 • Państwa podpisów, znaków identyfikujących,
 • informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na pliki „cookies”),
 • numer IP, z którego komunikujecie się Państwo z naszymi serwisami,
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystacie Państwo odwiedzając nasze strony internetowe, w tym informacje obejmujące jego ustawienie (np. rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu).

„COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych, pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.

Pliki „cookies” wykorzystujemy w następujących celach:

 • weryfikacji połączenia między użytkownikiem a naszymi serwerami,
 • prezentacji treści – w celu zabezpieczenia przez powielaniem wyświetlania użytkownikowi tych samych treści,
 • obsługi formularzy – w celu zabezpieczenia serwisów przed działaniem robotów i innych niepożądanych aktywności,
 • statystyki– budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszych serwisów.

Powyższe pomaga nam ustalić m.in. ilu użytkowników odwiedza nasze serwisy, czy też jakie podejmują na nich działania. To z kolei pozwala nam na bieżąco wprowadzać udoskonalenia, tak aby uczynić nasze serwisy jeszcze lepszymi i bardziej przystępnymi dla naszych Użytkowników.

Stosowane przez nas „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. Pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. Wykorzystujemy „cookies”sesyjne (tymczasowe)- przechowywane na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „cookies” stałe- przechowywane przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies”. W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb.

Plikami „cookies” stosowanymi w naszych serwisach można zarządzać, w tym m.in. można je usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami „cookies”. Należy jednak mieć na uwadze, że zablokowanie „cookies” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do naszej strony. Stosowanie plików „cookies” jest niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym.

JAK POSTĘPUJEMY Z TZW. DANYMI WRAŻLIWYMI ?

W sytuacji gdy świadczymy usługę związaną z obsługą, bądź dochodzeniem roszczeń np. przy tzw. szkodach osobowych, bądź wynikających z czynów niedozwolonych, związanych z zadośćuczynieniem i odszkodowaniem, gdzie przedmiotem sprawy jest stan zdrowia Państwa, bądź osób trzecich będziemy przetwarzać tzw. dane wrażliwe. Przetwarzanie danych wrażliwych będzie się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody ze szczególną wrażliwością celem zapewnienia właściwej ich ochrony.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody np. właściwemu zakładowi ubezpieczeń– w związku z dochodzeniem wierzytelności będącej przedmiotem umowy np. cesji,
 • podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy np. Państwa dłużnikom, wierzycielom, kontrahentom,
 • podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim, z których usługi będą wykorzystywane przy realizacji Umowy,
 • naszym pracownikom, partnerom oraz podmiotom współpracującym z nami w związku z realizacją Umowy, w tym m.in.: podmiotom zajmującym się obsługą prawną, firmom windykacyjnym, rzeczoznawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe itp.,
 • innym podmiotom współpracującym z nami w zakresie obsługi wierzytelności, w tym podmiotom, które mogą nabywać od nas wierzytelności wcześniej nabyte od Państwa,
 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie i obsługę z zakresu IT,
 • organom nadzorczym nad rynkiem finansowym, a mianowicie Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego oraz innym organom powoływanym na podstawie odrębnych aktów prawnych– w związku z dochodzeniem wierzytelności będącej przedmiotem cesji,
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Staramy się korzystać z narzędzi oraz współpracować z podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium europejskiego obszaru gospodarczego. Niemniej jednak z uwagi na to, że niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google) informujemy, że w takich wyjątkowych przypadkach Państwa dane trafią wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stany Zjednoczone.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności stosując przy ich przetwarzaniu przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przy przetwarzaniu danych osobowych kierujemy się m.in. regułą adekwatności – przetwarzając tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania. Oczywiście stosujemy także regułę transparentności, czego wyrazem jest chociażby ten dokument. Dbając o to, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą, dajemy Państwu możliwość ich zmiany, aktualizacji co jest wyrazem stosowania zasady prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

JAKIE POSIADAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA?

Poniżej prezentujemy katalog prawa przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • dostęp do swoich danych- w tym prawo do potwierdzania ich przetwarzania, otrzymania ich kopii i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych- jeżeli dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania lub Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 18 RODO),

 • przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w ramach realizacji celu profilowania (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych; nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@kancelariaowp.pl lub listownie pod adresem: KANCELARIA – OWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Powyższe dane pozostają również aktualne na wypadek, gdyby jakieś działanie lub sytuacja budziły Państwa obawy w zakresie jej zgodności z przepisami prawa lub naruszenia Państwa praw lub wolności.

Jeżeli uznacie Państwo, że naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności- zasady przetwarzania danych osobowych, poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie internetowej pod adresem: https://kancelariaowp.pl/polityka-prywatnosci-2/

Nie zwlekaj! Powierz swoją sprawę doświadczonym specjalistom!